Haberler:

Türkiye'nin En Büyük Forum Sitesi


Reklamlar

tavuklarımı şikayet ettiler

Başlatan şeref barkut, 05 Ağustos 2014, 14:21:31

« önceki - sonraki »
selam arkadaşlar bugün zabıtadan ve sağlık gurup başkanlığından ekipler geldi bahçemde beslediğim tavukları (çoğu civciv) kaldırmamı istediler 25 gün süre verdiler ne yapmam gerekiyor. Mesajı Paylaş


  • Gösterim 17,491 
  • Kümes Hayvanları Genel
  • 42 Yanıtlar
geçmiş olsun Şeref Bey bildiğim kadarıyla bahçeniz tavuk beslemeye uygun değilse veya komşularınız şikayetini geri almazlarsa kaldırmak zorundasınız bir çok hobicinin bunun yüzünden hayalleri yarım kalıyor  :(  :( Mesajı Paylaş
=Silver Laced Wyandotte=
=Silver Spangled Hamburg=
=White Belgian Bantam=
=Atak-s=
=Lohman Brown=
=Plymouth=
=Red Broiler=
=Rhode Island Red=
=Köy Tavuğu=

beni şikayet eden kişinin evinin yanındaki evde adam çatısında tavuk besliyor tavuğu besleyen kişi ters biri olduğu için sesi çıkmıyor benim bahçem geniş kümesim büyük 2 katlı apartman apartman bizim. oturduğumuz yerde şehirin göbeği değil belediye 3. katın ruhsatını bu sene verdi Mesajı Paylaş

Benide şikayet etmişlerdi size yine 25 gün iyi zaman tanımışlar.Zamanı takip edin muhakkak tekrar kontrole gelecekler o ara 3-5 gün bahceden kaldırın hayvanları geldiklerinde kumesler boş kalsın sonrasında geri getirin fakat tekrar komşu şikayet edebilir.Hayvanların resimlerini çekip size ihbarname imzalattırdılarmı ? Mesajı Paylaş
[size=12pt]www.facebook.com / [color=red]Profesyonel Tavukçuluk...[/color][/size][color=green]Beslenilen Türler;[/color][color=blue]Light Brahma[/color]

hayvanların resmini çekmediler sadece balkondan bahçenin telefonla resmini çektiler kümesleri fln kaldır diyor kümesleri kaldırmayacağım dediğiniz gibi 20 25 gün sonra yine gelirler bende üst kat boş ev kaba sıvası yapılmış oraya koyarım veya bir arkadaşımın bahçesi var onun bahçesine koyarım kümesi bozmam neden duruyor derlerse kömürlük olarak kullanıyorum diyeceğim geldiklerinde bahçede 1 gurk altında 2,5 aylık 4 tane civciv vardı onu gördüler bugün nasipse zabıtaya ve sağlık gurup başkanlığına gidip ne konuda şikayet etmişler bunu öğreneceğim. zabıtaya daha önce de şikayet etmişlerdi zabıta geldi bunların nesini şikayet ediyorlar dedi. şikayet eden kişinin yantarafındaki evde adam çatısında tavuk besliyor besleyen kişi biraz ters o yüzden onu şikayet edemiyorlar. Mesajı Paylaş

 l) Zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi: Ticari amaç dışında ailenin zatî ihtiyaçları veya hobi için beslenen en fazla 4 baş sığır ve/veya tek tırnaklı gibi büyükbaş, ve/veya 10 baş koyun-keçi ve/veya 2 baş domuz ve/veya 350 adet tavuk, horoz, ördek, kaz, bıldırcın, keklik, sülün ve benzeri kanatlı hayvan ve/veya 4 adet devekuşu ve/veya 50 adet tavşan kapasitesi bulunduran hayvancılık işletmelerini,
             ifade eder.

Yeni Kurulacak Zatî İhtiyaç Amaçlı Hayvancılık İşletmelerinin Yer Seçimi,
Kuruluşu ve Çalışma İzinleri
             Yer seçim raporu için müracaat
             MADDE 11 – (1) Yeni kurulacak zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmeleri için yer seçim raporu alınması zorunludur. Bu amaçla aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir.
             a) Dilekçe.
             b) Bu Yönetmeliğin Ek-4'üne uygun olarak doldurulmuş beyanname.
             c) Zatî ihtiyaç hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı.
             ç) İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren Yönetmeliğin Ek-5'inde açıklanan belgelerden biri,
             (2) İşletmenin kurulacağı yer birden fazla kişiye ait ise ve işletme arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı bu Yönetmeliğin Ek-1'ine uygun olarak doldurulan muvafakat belgesi veya hayvancılık işletmesini kullanacak hissedarın söz konusu muvafakatnameye sahip olmaması durumunda vereceği noter onaylı tek taraflı bu Yönetmeliğin Ek-3'üne uygun olarak doldurulan taahhütname istenir. Zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesinin kurulacağı yerin mülkiyeti eş ve/veya anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu bu Yönetmeliğin Ek-2'sine uygun muvafakat belgesi istenir.
             (3) Vesayet altındaki kişiler için de mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve verilecek izinler vesayet altındaki kişi adına düzenlenir.
             Yer seçim raporunun verilmesi
             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, bilgi ve belgeleri tamam olan zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerinin yer tespitinin yapılabilmesi için; öncelikle kurulacak işletme arazisinin belediye veya mücavir alan içinde bulunması durumunda yerel belediye, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının yerel teşkilatlarından, mücavir alan dışında bulunması durumunda ise ilgili il özel idare müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer kurumlardan işletme arazisinin özelliği, özel bir koruma alanı içinde olup olmadığı, özel mevzuatları gereği yer seçiminin uygunluğu, imar planı kararı gerekip gerekmediği veya komisyonda görev alıp almayacakları konusunda görüşleri alınır.
             (2) Bakanlığımızca daha önce çalışma izni verilmiş kuluçkahane ve kanatlı damızlık işletmelerinin 1 km. yakınında kurulacak zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmeleri için; yürürlükte bulunan kuluçkahane ve damızlık işletmelerine çalışma izni verilmesi ile ilgili yönetmelik gereği oluşturulan komisyondan da uygun olduğuna dair görüş alınır.
             (3) Ayrıca yer seçimi komisyonuna il müdürlüklerinden tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair mevzuat kapsamında çalışmalarda bulunan ve bu konuda eğitim almış bir elemanın da katılımı sağlanır.
             (4) Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda komisyonca bu Yönetmeliğin Ek-6'sında yer alan yer seçim raporu düzenlenir. Bu raporun bir nüshası yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Usulüne uygun olarak gerekli bilgi ve belgeler ile yapılan müracaat üzerine, il/ilçe müdürlükleri tarafından yer seçim raporunun bir nüshası yazı ile en geç 30 gün içinde başvuru sahibine bildirilir. Uygun yer seçim raporu 1 yıl süre için geçerlidir.
             Kuruluş izni için müracaat
             MADDE 13 – (1) Zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi kuracak olanlar uygun yer seçim raporunun düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kuruluş izni almak için müracaat etmek zorundadır. Bu tür işletmeleri kurmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.
             a) Dilekçe.
             b) Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı.
             c) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı.
             ç) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il müdürlüğü'nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan, zootekni, tarımsal yapılar veya kültür teknik bölümü mezunu bir ziraat mühendisi tarafından yapılarak imzalanan bir adet proje.
             (2) İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamında kalanlar hariç bütün yapıların yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni alması zorunludur. İmar Kanununun 27 nci maddesine göre, belediye ve mücavir alanlar dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak hayvancılık amaçlı yapılar için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aranmaz. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır. Ayrıca yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre valilikçe belirlenir.
             Kuruluş izni verilmesi
             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan ve komisyonca uygun görülen zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmelerine kuruluş izni verilmeden önce il/ilçe müdürlükleri tarafından özel izin vermekle yetkili ve görevli kurumlardan ilgili imar kuruluşlarınca vaziyet planları tasdik edilmiş olanlardan yeniden görüş istenmez. Ancak belediye veya mücavir alan içinde kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının yerel teşkilatlarından, mücavir alan dışında kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için de il özel idare müdürlüğünden, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi diğer ilgili yerel kuruluşlardan kuruluş izni verilmesi için uygun olduğuna dair görüş alındıktan sonra işletmelere Mülki İdare Amirliğince yazı ile kuruluş izni verilir.
             (2) Bu Yönetmeliğin yayımından sonra yeni kurulacak hayvan barınakları mesken altında veya üstünde kurulamaz. Bu tip işletmeler için kuruluş izni verilmez.
             (3) Hastalık nedeniyle Bakanlıkça belirlenerek illere bildirilen, riskli sulak alanlar çevresindeki yaklaşık 1 km. mesafeli alanda kaz, ördek gibi suda yaşamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanları için kümes kurulmasına izin verilmez.
             (4) Zatî ihtiyaç amaçlı kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanlarını açıkta gezdirmek isteyen hayvancılık işletmelerinin plan ve projelerinde kümes hayvanlarının gezinti yeri olarak belirledikleri gezinti yerlerinin etrafını ve devekuşu gezinti yerleri hariç diğer kümes hayvanları gezinti yerlerinin üstü, kümes hayvanlarının yabani kuşlarla irtibatını kesecek şekilde kuş teli, ağ veya uygun başka bir yapı malzemesi ile örtülmüş olarak gösterilmesi gerekir.
             (5) Kuruluş izni yazısı bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde zatî ihtiyaç hayvancılık işletmesini tamamlayamayan gerçek ve tüzel kişilere uygun görüldüğü taktirde bir yıla kadar ek süre verilebilir. Müracaatlar en geç bir ay içerisinde cevaplandırılır.
             Çalışma izni için müracaat
             MADDE 15 – (1) Kuruluş izni alarak onaylı projelerine göre inşa edilmiş zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesi için çalışma izni almak zorunludur. Çalışma izni için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir.
             a) Dilekçe.
             b) Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
             Çalışma izni verilmesi
             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan zatî ihtiyaç amaçlı hayvancılık işletmesinin kurulduğu yer asgari teknik, hijyenik ve sağlık şartlar ile aşağıda belirtilen şartlar yönünden komisyon tarafından mahallinde incelenir.
             a) İşletme çevresinin yeterli yükseklikte çit, duvar veya tel örgü ile çevrili olması gerekir.
             b) Zatî ihtiyaç amaçlı kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanlarını açıkta gezdirmek isteyen hayvancılık işletmelerinde projede gösterilen yerde veya gezinti yerlerinin seyyar olma durumunda ise projeye uygun şartlarda gezinti yerlerinin etrafı ile üstünün devekuşu gezinti yerleri hariç, kümes hayvanları ile yabani kuşların temas etmesini önleyecek şekilde kuş teli, ağ veya başka bir yapı malzemesi ile örtülerek sınırlandırılmış olmalıdır.
             c) İşletmenin büyüklüğüne veya kapasitesine bağlı olarak, işletme arazisinin uygun bir yerinde, üzeri kapalı, çevre, toplum ve hayvan hayatı için tehlike arz etmeyecek şekilde gerekli önlemler alınarak, işletmeden çıkacak olan atık, kirli su ve sıvıların toplanacağı, sızdırmayan, uygun derinlik ve büyüklükte projeye uygun fosseptik çukurunun bulunmasına, eğer işletmede kullanılan içme ve kullanma suyu şebeke suyundan değil de kuyu artezyen, kaynak suyu gibi bir su kaynağından getiriliyorsa, fosseptik çukurunun bu su kaynağından en az 15 metre uzakta olması gerekir.
             ç) İşletmede birikecek olan hayvan dışkıları ve benzeri atık katı maddelerin çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve çevreyi rahatsız edici mahiyette olmaması bakımından, işletmenin büyüklüğü veya kapasitesine bağlı olarak yeterli büyüklükte, çevresi beton duvar ile çevrili bir katı atık deposu tesis edilerek katı atıklar burada muhafaza edilmelidir.
             (2) Ayrıca komisyonda yer almayan yerel mahalli idarelerden, sağlık, çevre ve orman, bayındırlık ve iskan ile orman genel müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer yerel kuruluşlardan çalışma izni verilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda görüş alınır. Bu kurumlardan gelen görüşlerin uygun olması durumunda bu Yönetmeliğin Ek-7'sinde yer alan çalışma izni raporu düzenlenir.
             (3) Düzenlenen çalışma izni raporunun uygun olması ve işletmeye ait dosyanın komisyon tarafından son kontrolünün yapılmasından sonra 5 gün içinde bu işletmeye Mülki İdare Amirliğince bu Yönetmeliğin Ek-8'inde yer alan çalışma izni verilir.
             (4) Komisyonca uygun bulunmayan işletmelere de uygun bulunmama nedenleri açıklanarak düzenlenen çalışma izni raporunun bir nüshası yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde işletme tarafından giderilmesi durumunda bu işletme komisyon tarafından mevcut yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirmeye alınır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/08/20060809-4.htm
Geçmiş olsun Şeref Bey. Mesajı Paylaş

Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatın Adamı Olmaya Çalış. Çünkü Gün Değişir, Hakikat Değişmez...(Hz.Mevlânâ)

bu yazıda 350 tavuk besleyen diyor ayrıca benim bahçem işletme değil toplasan 15- 20 tane hayvan bunların yarıdan fazlası civciv Mesajı Paylaş

#7
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
hayvanların resmini çekmediler sadece balkondan bahçenin telefonla resmini çektiler kümesleri fln kaldır diyor kümesleri kaldırmayacağım dediğiniz gibi 20 25 gün sonra yine gelirler bende üst kat boş ev kaba sıvası yapılmış oraya koyarım veya bir arkadaşımın bahçesi var onun bahçesine koyarım kümesi bozmam neden duruyor derlerse kömürlük olarak kullanıyorum diyeceğim geldiklerinde bahçede 1 gurk altında 2,5 aylık 4 tane civciv vardı onu gördüler bugün nasipse zabıtaya ve sağlık gurup başkanlığına gidip ne konuda şikayet etmişler bunu öğreneceğim. zabıtaya daha önce de şikayet etmişlerdi zabıta geldi bunların nesini şikayet ediyorlar dedi. şikayet eden kişinin yantarafındaki evde adam çatısında tavuk besliyor besleyen kişi biraz ters o yüzden onu şikayet edemiyorlar.

Boş Kümeslerine kesinlikle karışamaz sadece temizliğini yapıp boş bırakın,Bahçede köpek varsa onada karışamaz (Karnesi,aşıları ve kulübesi temiz ise) şikayet konusu hakkında kimin ettiği gibi bilgiyi kesinlikle vermezler,sadece şikayeti değerlendirdik diyeceklerdir. Mesajı Paylaş
[size=12pt]www.facebook.com / [color=red]Profesyonel Tavukçuluk...[/color][/size][color=green]Beslenilen Türler;[/color][color=blue]Light Brahma[/color]

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
bu yazıda 350 tavuk besleyen diyor ayrıca benim bahçem işletme değil toplasan 15- 20 tane hayvan bunların yarıdan fazlası civciv
resmi gazetede yayınlanmış ama sadece o değil maddelere bak ne kadar zor oldugunu anlarsın hobi olarak beslemenin. Tüm şartları sağlamak lazım. Mesajı Paylaş

Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatın Adamı Olmaya Çalış. Çünkü Gün Değişir, Hakikat Değişmez...(Hz.Mevlânâ)

verdikleri kağıt bu Mesajı Paylaş

Anlayacağın şikayet olmazsa hicbirşey yapmana gerek yok  . Ama şu var komşularımızıda rahatsız edici etmenleri ortadan kaldırmak . Mesajı Paylaş

Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatın Adamı Olmaya Çalış. Çünkü Gün Değişir, Hakikat Değişmez...(Hz.Mevlânâ)

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
verdikleri kağıt bu
doktor recetesi gibi mubarek okunmuyor :) Mesajı Paylaş

Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatın Adamı Olmaya Çalış. Çünkü Gün Değişir, Hakikat Değişmez...(Hz.Mevlânâ)

Evet bahsettiğim yazılı ihbarname,tutanak budur.Gelmelerine yakın hayvanları üst kata taşıyın öten horoz varsa başka bir bahçeye götürün 1 kaç gün sonra tekrar bahçenize getirip salarsınız.Yazıyı yazan ilkokul terk sanırım Arapça gibi okumaya kalksam bildiğim Türkçeyi unuturum :) Mesajı Paylaş
[size=12pt]www.facebook.com / [color=red]Profesyonel Tavukçuluk...[/color][/size][color=green]Beslenilen Türler;[/color][color=blue]Light Brahma[/color]

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Evet bahsettiğim yazılı ihbarname,tutanak budur.Gelmelerine yakın hayvanları üst kata taşıyın öten horoz varsa başka bir bahçeye götürün 1 kaç gün sonra tekrar bahçenize getirip salarsınız.Yazıyı yazan ilkokul terk sanırım Arapça gibi okumaya kalksam bildiğim Türkçeyi unuturum :)
Aynen Recep bu adam noksanlıkların giderilmesi yazmış.tespit edilen sıhhı Noksanlıklar yazılmamış sadece uyarıldığını yazmışlar bu adamlar bu işi bilerek yapmıyor bence. en azından dese kümes eve cok yakın .temiz değil dezenfekte edilmesi lazım . ekişpmanlar eksik vs dese adam ona göre hareket eder. sadece uyarı cekilmiş .ama noksanlıkların giderilmesi gerek diyor.Çaresi varsa çare aranır... Mesajı Paylaş

Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatın Adamı Olmaya Çalış. Çünkü Gün Değişir, Hakikat Değişmez...(Hz.Mevlânâ)

tespit edilen sıhhi noksanlıklar bölümünde
ilgi: 24,07,2014 tarihinde kaymakamlık ve belediye başkanlığına verilen şikayet dilekceleri üzerine adı geçen yerde yapılan kontrolde şeref barkut un evinin arka tarafında bulunan bahçede tavuk beslediği tespit edildi tavukların kaldırılması için süre verildi Mesajı Paylaş

Bölge ve zabıta birimleri ihtarnameleri farklı demekki banada bu şekilde bildiri verildi,ben bazı özel bilgilerimi maskelemek zorunda kaldım  8)
Mesajı Paylaş
[size=12pt]www.facebook.com / [color=red]Profesyonel Tavukçuluk...[/color][/size][color=green]Beslenilen Türler;[/color][color=blue]Light Brahma[/color]

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Bölge ve zabıta birimleri ihtarnameleri farklı demekki banada bu şekilde bildiri verildi,ben bazı özel bilgilerimi maskelemek zorunda kaldım  8)

Senin ekip tahsilli demekki duzgun yazmış :) Mesajı Paylaş

Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatın Adamı Olmaya Çalış. Çünkü Gün Değişir, Hakikat Değişmez...(Hz.Mevlânâ)

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Senin ekip tahsilli demekki duzgun yazmış :)
seninki birde apartmanın terası benimki bahçede Mesajı Paylaş

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Bölge ve zabıta birimleri ihtarnameleri farklı demekki banada bu şekilde bildiri verildi,ben bazı özel bilgilerimi maskelemek zorunda kaldım  8)

ne yaptın tavuklarımı sakladın? Mesajı Paylaş

Çok uzak bir yere götürmedim aslında 6.gün civciv ve yarkaları evin bodrumuna ve balkona aktardım anaç horoz,tavuklarıda çiftliğe taşıdım yanlız 7.ci gün sabahın sekiz buçuğunda kontrole geldiler ben evde yoktum annem ilgilenmiş teşekkür edip gitmişler bende 4 gün sonra hayvanları geri getirdim.  8) Mesajı Paylaş
[size=12pt]www.facebook.com / [color=red]Profesyonel Tavukçuluk...[/color][/size][color=green]Beslenilen Türler;[/color][color=blue]Light Brahma[/color]

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Çok uzak bir yere götürmedim aslında 6.gün civciv ve yarkaları evin bodrumuna ve balkona aktardım anaç horoz,tavuklarıda çiftliğe taşıdım yanlız 7.ci gün sabahın sekiz buçuğunda kontrole geldiler ben evde yoktum annem ilgilenmiş teşekkür edip gitmişler bende 4 gün sonra hayvanları geri getirdim.  8)
Uyanık seni ... Dikkat genede :) Mesajı Paylaş

Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatın Adamı Olmaya Çalış. Çünkü Gün Değişir, Hakikat Değişmez...(Hz.Mevlânâ)

#21
Alıntı YapSenin ekip tahsilli demekki duzgun yazmış :)

;D ;D ;D Tuncay zabıta adamında kanı kaynıyordu aslında,brahmaları görünce vay bu ne böyle felan dedi,sonra blue brahmayı görünce fiyatlarını sormaya başladı 2 civciv hediye etsem olay çözülürdü de yanındaki kadın zabıta çok fena biriydi adam 10 gün müddet verelim dedi kadın 7 gün yeter dedi.İşin komedisi beni nokta atışı olarak şikayet etmişler bahçe diye gelmediler çatıda besliyormuşsun diye geldiler çatıya çıkınca aşağıdaki horoz verdi veriştirdi (öttü) adamlar aşağı bir baktı olay orda patladı,sonrasında o güzelim hollanda kan brahma horoz direkt tencereye girdi beni sattığı için :) Mesajı Paylaş
[size=12pt]www.facebook.com / [color=red]Profesyonel Tavukçuluk...[/color][/size][color=green]Beslenilen Türler;[/color][color=blue]Light Brahma[/color]

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
;D ;D ;D Tuncay zabıta adamında kanı kaynıyordu aslında,brahmaları görünce vay bu ne böyle felan dedi,sonra blue brahmayı görünce fiyatlarını sormaya başladı 2 civciv hediye etsem olay çözülürdüde yanındaki kadın zabıta çok illet biriydi adam 10 gün müddet verelim dedi kadın 7 gün yeter dedi.İşin komedisi beni nokta atışı olarak şikayet etmişler bahçe diye gelmediler çatıda besliyormuşsun diye geldiler çatıya çıkınca aşağıdaki horoz verdi veriştirdi (öttü) adamlar aşağı bir baktı naptın sen burayı çiftlik kurmuşsun ya dedi sonrasında o güzelim hollanda kan brahma horoz direkt tencereye girdi beni sattığı için :)
Yazık olmuş Senin Hollandalıya :) Mesajı Paylaş

Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatın Adamı Olmaya Çalış. Çünkü Gün Değişir, Hakikat Değişmez...(Hz.Mevlânâ)

geçmiş olsun recep bey
şimdilik ucuz atlatmışsınız sanırım bu denetimlerin arkası gelecektir.
sizi şikayet eden kişi pes edinceye kadar. Mesajı Paylaş
www kuluckadunyasi.com

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
geçmiş olsun recep bey
şimdilik ucuz atlatmışsınız sanırım bu denetimlerin arkası gelecektir.
sizi şikayet eden kişi pes edinceye kadar.

Saolun munir bey benim yer sıkıntım yok sadece çiftliğe hergün gidip gelme şansım olmadığı için şehir içerisinde oturduğum evimin bahçesinde yetişkin damızlıklarımın bir kısmı ve çatıdada civcivlerime bakıyordum en azından işten geldiğimde onlarla vakit geçirerek stres atıyordum.Aynı konuda şeref bey de şikayet edilmiş ortak bir yol bularak başımıza gelenleri anlattık umarım oda en yakın zamanda bu işin üstesinden gelebilir... Mesajı Paylaş
[size=12pt]www.facebook.com / [color=red]Profesyonel Tavukçuluk...[/color][/size][color=green]Beslenilen Türler;[/color][color=blue]Light Brahma[/color]

az önce zabıtaya ve sağlık gurup başkanlığına gittim adamlarla konuştum adamlar elimizden birşey gelmez sonuçta şikayet var dediler evcil hayvan beslemek serbestmiş(kedi,köpek vs.) ama ticari hayvan yasak adamlara bahcedekiler civciv diyorum elimizden birşey gelmez diyorlar.sonuçta şikayet var diyorlar neyse bende recep bey gibi 20-24 gün sonra taşırım biryer lere sonra birkaç gün sonra bir daha çıkarırım. Mesajı Paylaş

Kumese ses yalitim sistemi koyun diyecem ama nasil olacak... :-\ Mesajı Paylaş
0536 772 10 13

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
az önce zabıtaya ve sağlık gurup başkanlığına gittim adamlarla konuştum adamlar elimizden birşey gelmez sonuçta şikayet var dediler evcil hayvan beslemek serbestmiş(kedi,köpek vs.) ama ticari hayvan yasak adamlara bahcedekiler civciv diyorum elimizden birşey gelmez diyorlar.sonuçta şikayet var diyorlar neyse bende recep bey gibi 20-24 gün sonra taşırım biryer lere sonra birkaç gün sonra bir daha çıkarırım.

Ben size 4-5 mesaj yukarıda anlatmaya çalışmıştım ama siz yinede gitmişsiniz şikayet olarak değerlendirdiklerinde klasik bahane hazır yapacak birşey yok derler,siz benim taktiği uygulayın. ;) Mesajı Paylaş
[size=12pt]www.facebook.com / [color=red]Profesyonel Tavukçuluk...[/color][/size][color=green]Beslenilen Türler;[/color][color=blue]Light Brahma[/color]

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Kumese ses yalitim sistemi koyun diyecem ama nasil olacak... :-\
şikayetin sebebi belli değil 1 tane horozum var oda genç horoz ötmüyor koku desen hergün altlarını tırmıkla temizliyorum pisliklerini zaten pek hayvan yok Mesajı Paylaş

Seref bey sikayet edenle bir gorusun derim,sikayetini geri almasini rica edin,yada son care anladigi dilden konusun,sonuc olarak TR de yasiyoruz,birde bir avukat arkadasa danisin... Mesajı Paylaş
0536 772 10 13


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter


Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Kuluçkadünyası.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Kuluçkadünyası.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.